🏃 Verbos de movimiento intransitivos

Español

Albanés

 • abrirse
 • --
 • acercarse
 • --
 • andar (v irr [PS ANDUVE])
 • eci [PR eci ecën ecën, -- ecni; IF ecja; S --, të ecësh, të ece; I ec]
 • asistir
 • --
 • bajar
 • ('get off') zbres [zbres zbret zbret, -- zbritni --; S -- zbresësh zbresë; IF zbritja; I zbrit]
 • caer (v.tb.'caerse', 'caérsele')
 • bie [PR bie bie bie, -- bini; IF bjer; S -- të biesh, të bjerë; I bjer]
 • caerse (v.tb.'caérsele')
 • bie [PR bie bie bie, -- bini; IF bjer; S -- të biesh, të bjerë; I bjer]
 • caminar
 • eci [PR eci ecën ecën, -- ecni; IF ecja; S --, të ecësh, të ece; I ec]
 • correr
 • --
 • dar la vuelta (dar media vuelta)
 • --
 • dar media vuelta
 • --
 • dar una vuelta
 • --
 • dar vueltas
 • --
 • deslizarse
 • --
 • dirigirse
 • --
 • entrar
 • hýj [PR hyj hyn hyn, -- hyni --; S -- hysh hyjë; IF hyja I hyr] • (¿podemos ~?, ¿entramos?) a hýjmë brénda?
 • estar de pie
 • --
 • girar
 • --
 • ir
 • shkoj [PR shkoj shkon shkon, shkojmë shkoni shkojnë] (normalmte con 'në') • iki [PR iki ikën ikën ikim ikni ikin; IF ikja ikje ikte, iknim iknit iknin; S [(do) të] iki ikësh ikë, ikim ikni ikin; I ik] • (¿a dónde vas?) ku po shkon? • (voy a casa de Sokoli) po shkoj te Sokoli • (voy al trabajo) unë shkoj në punë
 • irse
 • (salir, partir: v.'salir')
 • levantarse
 • --
 • llegar
 • --
 • marchar
 • --
 • moverse
 • --
 • nadar
 • --
 • navegar
 • --
 • pasar (vi espacio)
 • --
 • pasar (entrar)
 • --
 • pasar (otros)
 • --
 • pasear
 • --
 • ponerse de pie
 • --
 • regresar
 • --
 • rodar
 • --
 • salir
 • dal [PR dal del del, dalim dilni dalin] • ('depart') nisem [PR nisem nisesh niset, nisemi niseni nisen; IF nisesha niseshe nisej, niseshim niseshit niseshin; PS [(do) të …] + =PR]
 • saltar
 • --
 • sentarse
 • --
 • subir
 • ('get on' !sdo) hipi [hipi hipën hipen, -- hipni --; S -- të hipësh, të hipë; IF hipja; I hip]
 • trasladarse
 • --
 • tropezar
 • --
 • tumbarse
 • --
 • venir (v.tb.'que viene')
 • vij [vij vjen vjen, vijmë vini vijnë; S -- vish vijë; IF vija; I eja] • (vengo del trabajo) unë vij nga puna • (ven aquí!, venid aquí!) hajde këtu!, hajdeni këtu! • () shkoj [shkoj shkon shkon, -- shkoni --; S -- shkosh skojë; IF shkoja shko] • (ven a Albania) eja në Shqipëri
 • volar
 • fjalë (def fjala, pl fjalë)
 • volver (i / t)
 • --
 • zambullirse
 • --