👪 La familia

Español

Albanés

 • abuela
 • gjýshe (def gjýshja pl gjýshe)
 • abuelo
 • gjýsh (def -i pl -ër)
 • antepasado
 • --
 • esposa
 • grúa (f, def grúaja, pl gra def gratë) • (su esposa de él) grúaja e tíj
 • familia
 • (las fuerzas serbias mataron a 49 miembros de la familia Berisha) forcat serb vranë 49 anëtarë të familjes Berisha
 • hermana
 • mótër (f, def motra, pl mótra) [decl: (INDEF) (sg) NA (një) motër, D (një) motre, G i/e (një) motre, B (prej) (një) motrea; (pl) NA (disa) motra, D (disa) motrave, G i/e (disa) motrave, B (prej) (disa) motrash; (DEF) (sg) N motra A motrën D motrës G i/e motrës B (prej) motrës; (pl) NA motrat D motrave G i/e motrave B (prej) motrave] • (mi hermana) mótra íme • (tu ~) mótra jóte • (su ~ de él / de ella) mótra e sáj / mótra e tíj
 • hermano (v.tb.'hermana', 'hermanos')
 • vëllá (def vëllai; pl vëllézër) • (mi hermano) vëllái im • (su hermano de él) vëllái i tíj
 • hija
 • vájzë (def: vájza, pl vajza, def vajzat) • (mi ~) vájza íme • (tu ~) vájza jóte
 • hijo
 • djálë (def: djáli) • (mi ~) djáli ím • (tiene un hijo) ka një djalë
 • hijos
 • (¿tiene usted hijos?) a keni fëmíjë? • (no tienen hijos) ata nuk kanë fëmijë
 • madre
 • nënë (def nëna, pl nëna) • (mi ~) nëna íme • (tu ~) nëna jóte • (su ~ de él / de ella) nëna e sáj / nëna e tíj • (su ~) e ëma /'ë/ (!?)
 • marido
 • búrrë (def: búrri, pl búrra) • (mi ~) búrri ím • (su ~ de ella) búrri i sáj • (marido y mujer) búrrë e grúa
 • nieto
 • --
 • padre
 • babá (m, def babai, pl baballárë) • (mi padre) babái ím • (tu ~) babái ýt • (su ~ de él / de ella) babái i sáj / babái i tíj • (su ~ (!)) áti
 • padres
 • ('parent') prind (def -i, indef pl -ër) • (jóvenes, bajo techo con sus padres) të rinjtë, nën një çati me prindërit • (los padres de Tom viven en una casa grande) prindërit e Tomit jetojnë në një shtëpi të madhe
 • tía
 • --
 • tío
 • thúa (m)