🧩 Conceptos gramaticales

Español

Albanés

 • (-mente)
 • --
 • (-ísimo)
 • --
 • (adjetivos)
 • (artículos de enlace) (resumen) (m) (indef) (sg) N i ADGB të (pl) të (def) (sg) N i A e DGB të (pl) NA e DGB të (f) (indef) (sg) N e ADGB të (pl) të -a (def) (sg) NA e DGB së (pl) NA e -a DGB të -a • (Ns ms: niño bello) (indef) N (një) djalë i bukur, A (një) djalë të bukur, D (një) djali të bukur, G i/e (një) djali të bukur, B (prej) (një) djali të bukur • (pl) NA (disa) djem të bukur, D (disa) djemve të bukur, G (disa) djemve të bukur, B (prej) (disa) djemsh të bukur • (def) N djali i bukur, A djalin e bukur, D djalit të bukur, G i/e djalit të bukur, B (prej) djalit të bukur • (pl) N djemtë e bukur, A djemtë e bukur (*), DG djemve të bukur, B (prej) djemve të bukur • (ns fs: niña bella) (indef) N (një) vajzë e bukur, A (një) vajzë të bukur, D (një) vajze të bukur, G i/e (një) vajze të bukur • B (prej) (një) vajze të bukur • (pl) NA (disa) vajza të bukura, D (disa) vajzave të bukura, G (disa) vajzave të bukura, B (prej) (disa) vajzash të bukura • (def) N vajza e bukur, A vajzën e bukur, D vajzës së bukur, G i/e vajzës së bukur, B (prej) vajzës së bukur • (pl) N vajzat e bukura, A vajzat e bukura (*), DG vajzave të bukura, B (prej) vajzave të bukura • (*) el art 'e' se hace 'të' si el adj no sigue inmediatamte al nombre • | () (los que llevan artículo: (m) i / (f) e / (pl) të; (en general, cu' se usa un adj con express impersonales, se usa forma fem: v.'importante')
 • (alfabeto)
 • --
 • (clasificadores)
 • --
 • (condicional)
 • --
 • (diminutivo)
 • --
 • (futuro)
 • (I will...) do të...
 • (honor)
 • --
 • (imperativo)
 • (terminemos la lección ahora) le të mbarojmë mësimin tani • (demos un paseo por el parque) shkojmë të bëjmë një shëtitje në park (lit: vamos a dar un paseo) • (invitaciones: a + pr 1ppl) (bailamos?) a kërcejmë?
 • (interjeccs)
 • --
 • (nombres propios)
 • (chico) Eduard, Ënglëll, Gëzim, Mark (def Marku) Zamir (def Zamiri) • (chica) Luljetë (def Luljeta), Linditë, Dhuratë, Teutë • (VOC) llamar a chicos: forma indef • llamar a chicas: forma def (si termina en cons: forma indef: Ingrid!) • si lleva un título antes: forma def (doktor Eduardi!)
 • (nombres)
 • (m) [ (ind-sg, ind-pl, def-sg, def-pl) montaña: N mal-male mali-malet, A mal-male malin-malet, D mali-maleve, malit-maleve, B mali-maleve/malesh malit-maleve], (f) [niña: N vajzë-vajza vajza-vajzat, A vajzë-vajza vajzen-vajzat, D vajze-vajzave vajzës-vajzave, B vajze-vajzave/vajzash vajzës-vajzave] [G: preps i/e/të/së + D] [ns en -g/-k: def en -u, zog-zogu] • (ms en vocativo) Tom/Tomi, Agim (N: Agimi), Ardi (N: Ardi) (!aclarar) (fs en vocativo =N) • (EN DISCOVERING) (v. (ms) [-kgh] 'amigo', [-ër] 'libro', [otras conss] 'estudiante'), (fs) [-ë] bolsa, [-e] estudiante, [-i] casa, [-ër/ël/ëll/ër] hermana)
 • (ordinales)
 • --
 • (participios)
 • (Tom estaba sentado solo, leyendo un libro) Tomi ishte ulur vetëm, po lexonte një libër, Tomi ishte ulur vetëm, duke lexuar një libër
 • (partitivos) (incluye gerundio)
 • --
 • (partículas)
 • --
 • (pasado)
 • (IF) (VS 1) (punoj - trabajar) punoja punoje punonte, punonim punonit punonin • (VS 2) (hap - abrir) hapja hapje hapte, hapnim hapnit hapnin • (VS 3) (ha - comer) haja haje hante, hanim hanit hanin • (VS 4) (iki - ir) ikja ikje ikte, iknim iknit iknin • (VS 5) (jam - ser) isha ishe ishte, ishim ishit ishin (v tb: tener, querer, decir) • (VS 6) (-hem) (zgjohem - despertar) zgjohesha zgjoheshe zgjohej, zgjoheshim zgjoheshit zgjoheshin, (-em) (nisem - 'depart') nisesha niseshe nisej, niseshim niseshit niseshin • (PS) (blej-lavar) bleva bleve bleu, blemë bletë blenë • (ejs PS) 1) comprar, lavar, barrer, soplar, trabajar, escribir, romper; 1 irregs) hacer entrar llegar encontrar jugar proteger; 2) abrir gritar conocer; 2 irregs) golpear introducir esperar preguntar vender llamar(puerta)
 • (plural)
 • (en gen, ms q terminan en -es/-as/-ës/-yes tienen misma forma en pl)
 • (presentativos)
 • --
 • (presente)
 • VS 1 (-oj -ëj -ij -yej -uaj -aj): (trabajar) punoj [PR punój punón punón, punójmë punóni punójnë] • (VS 2) (hap - abrir) hap hap hap, hapim hapni hapin • (VS 3) (ha - comer) ha ha ha, hamë hani hanë, (VS 4) (iki - ir) iki ikën ikën, ikim ikni ikin • (VS 5) (jam - ser) jam je është, jemi jeni janë, (v tb: tener, querer, decir), (VS 6) (-hem) (zgjohem - despertar) zgjohem zgjohesh zgjohet, zgjohemi zgjoheni zgjohen • (-em) (nisem - salir('depart')) nisem nisesh niset, nisemi niseni nisen
 • (pron)
 • c /ts/, gj (d mojada), q /c/ (t mojada), x /dz/, xh /dž/, zh /ž/ • (VOCS) y /y/ • [ACENTO] mayoritariamte en penúltima sílaba ("en la última sílaba de una raíz")
 • (pronombres)
 • --
 • (puntuación)
 • --
 • (sintaxis)
 • --
 • (subjuntivo)
 • [S] (VS 1) (punoj - trabajar) [(do) të …..] > punoj punosh punojë, punojmë punoni punojnë; (VS 2) (hap - abrir) hap hapësh hapë, hapim hapni hapin; (VS 3) (ha - comer) ha hash hajë, hamë hani hanë; (VS 4) (iki - ir) iki ikësh ikë, ikim ikni ikin; (VS 5) (jam - ser) jem jesh jëtë, jemi jeni jenë (v tb: tener, querer, decir); (VS 6) (-hem) (zgjohem - despertar) zgjohem zgjohesh zgjohet, zgjohemi zgjoheni zgjohen, (-em) (nisem - 'depart') nisem nisesh niset, nisemi niseni nisen
 • (verbos) (v.tb. 'presente', 'pasado', 'futuro', 'imperativo', 'subjuntivo')
 • se nombran con 1p sg
 • (voz pasiva) (v.tb.'ser')
 • --