🌡 Adjetivos relacionados con la temperatura

Español

Albanés

  • caliente
  • ('hot') i/e nxéhtë • ('warm') i/e ngróhtë
  • fresco
  • (hace ~) është freskët
  • frío (adj)
  • i / e ftóhtë • (no es ~ (el tiempo)) (koha) nuk ësthë e ftohtë
  • templado
  • ('warm') i/e ngróhtë