📅 Unidades de tiempo

Español

Albanés

 • año (n)
 • vit (m) • (el año pasado) vjet • (este año) këtë vit, sivjet • (el año que viene) vitin e ardhshëm, vitin që vjen • (todos los años) çdó vit • (a lo largo de los dos últimos años) gjatë dy vjetëve të fundit • (en marzo del año 1999) në mars të vitit 1999
 • año (expresiones de edad)
 • ('years old') vjéç / vjéçe • (¿cuántos años tiene Agim?) sa vjeç ësthë Agim? • (tiene 22 años) ësthë 22 vjeç • (¿cuántos años tiene ella?) sa vjeçë është ajo?, (mi hija tiene 10 años) vajza ime është 10 (dhjetë) vjeçe
 • día
 • dítë (def: díta, pl dítë) • (todos los días) çdo dítë • (¿qué día es hoy?) ç'ditë është sot?, çfarë dite është sot?
 • fin de semana
 • fundjávë (def fundjava) • (el ~~~) në fundjávë • (todos los fines de semana) çdo fundjávë
 • hora
 • órë (f) • (¿qué ~ es?) sa është ora?, (Kosovo) sa asht sahati? • (¿qué ~ es ahora?) sa është ora taní? • (¿a qué hora vas a la escuela?) në ç'orë shkon në shkollë? • (¿a qué hora ves la televisión?) në çfarë ore shikon televizor?
 • mes
 • múaj -i - • (el mes que viene) muajin e ardhshëm, muajin që vjen • (los meses) muajt
 • minuto
 • minutë (def minuta)
 • momento
 • --
 • período (referido a tiempo)
 • --
 • rato
 • --
 • segundo (n)
 • --
 • semana
 • jávë (def jáva, pl jávë) • (esta semana) këtë javë • (la semana que viene) javën e ardhshme • (cinco días a la semana) pésë dítë në jávë
 • siglo
 • --
 • temporada
 • --
 • tiempo (Cron)
 • kóhë (def kóha, pl kóhë) • (siempre llega a tiempo) ai gjithmonë arrin në kohë • (en tiempos de pandemia) në kohë pandemie
 • época
 • --