🍟 Verbos referidos a la comida

Español

Albanés

 • almorzar
 • ha dreke • (almorcé a eso de las once porque tenía hambre) hëngra drekë rreth orës njëmbëdhjetë sepse kisha uri
 • beber
 • pi [pi pi pi -- pini --; S -- pish pijë; IF pija; PS pivi; I pi; PP pirë]
 • cenar
 • --
 • comer (para 'dar de ~', v.tb. 'alimentar')
 • ha [3; PR ha ha ha, hamë hani hanë, IF haja haje hante, hanim hanit hanin; S [(do) të …] ha hash hajë, hamë hani hanë; I ha] • (n) të ngrënë (nt) • (comed) hani
 • desayunar
 • --
 • probar
 • --
 • tomar
 • --
 • tragar
 • --