🤗 Verbos auxiliares

Español

Albanés

 • a punto de
 • --
 • acabar de (+inf)
 • --
 • deberías (~ hacer X)
 • --
 • estar
 • (v.'ser') • (estoy aprendiendo) po mësój • (estamos trabajando) po punójmë • (estoy aprendiendo albanés) unë po mësoj shqip • (no estoy aprendiendo albanés) unë nuk po mësoj shqip
 • gana
 • --
 • haber (v.tb. 'hay', 'hay que')
 • --
 • hacer falta
 • --
 • hacerse
 • --
 • hay
 • ka _ • (hay un estudiante aquí) ka një student këtu • (hay muchos estudiantes aquí) ka shumë studentë këtu • (había una falta de personal secundario) …ka pasur mungesë të stafit të mesëm
 • hay que
 • --
 • ir a (perífrasis de futuro)
 • --
 • necesitar
 • (necesito un amigo, GT inv) unë kam nevojë për një mik
 • parecer (v)
 • --
 • poder (v; v.tb.'podría')
 • mund [PR mund/mundi mund/mundë mund/mundë, mundim mundni mundin] (+S) • [Disc] (PR) mund (inv) + S • (no puedo ir allí) unë nuk mund të shkoj atje
 • podría
 • --
 • ser (v aux + n; v.tb.'son las','fecha 2')
 • jam [PR jam je është, jemi jeni janë; IF isha ishe ishte, ishim ishit ishin; S [(do) të ...] jem jesh jetë, jemi jeni jenë; I ji] • (¿eres / sois...?) je ti? / jeni ju? • (Gheg: infin) me qen(ë), me ken(ë), me kan • (no soy Agimi) unë nuk jam Agimi, unë s'jam Agimi • (cinco más cinco son diez) pesë plus pesë bëjnë dhjetë • (el estudiante es bueno / la estudiante es buena) studenti është i mirë / studentja është e mirë
 • ser (v aux + adj)
 • --
 • ser (voz pasiva)
 • --
 • ser (expresiones impersonales)
 • --
 • ser (otros)
 • --
 • ser de (origen)
 • --
 • ser de (posesión)
 • --
 • ser de (material)
 • --
 • ser de (resultar (imp))
 • --
 • soler
 • --
 • son las (+ hora; incluye express genéricas de hora; v.tb.'menos cuarto', 'y cuarto', 'y media', 'a 2', 'hora')
 • (ora) ësthë... • (son las cuatro) ora është katër • (son las cuatro y media) ora ësthë katër e gjýsmë • (son las seis y veinte) ora ësthé gjashtë e njëzet (minuta) • (son las nueve menos veinte) ora ësthë nëntë pa njëzet (minuta) • (son las ocho menos veinticinco) ësthë tetë pa njëzet e pesë (minuta) • (las nueve menos dos) dy pa pesë, (Kosovo) edhe pesë në dy
 • tener
 • kam [PR kam ke ka, kemi keni kanë; IF kisha kishe kishte, kishim kishit kishin; S [(do) të …] kem kesh ketë, kemi keni kenë; I ki] • (¿tienes gato en la casa?) ti ke mace në shtëpi? • (tuve una buena idea) unë kisha një ide e mirë
 • tener que
 • duhet (PR duhet (inv) + S) • (tengo que comprar 200 gramos de ajo) duhet të blej dhe 200 gramë hudhra