7️⃣ Números

Español

Albanés

 • cero
 • zéro
 • uno
 • një
 • dos (v.tb.'los dos')
 • dy • (ellos dos) të dý
 • tres
 • tre (m) / tri (f)
 • cuatro
 • katër
 • cinco
 • pesë
 • seis
 • gjashtë
 • siete
 • shtatë
 • ocho
 • tetë
 • nueve
 • nëntë
 • diez
 • dhjetë
 • once
 • njëmbëdhjetë
 • doce
 • dymbëdhjetë
 • trece
 • trembëdhjetë
 • catorce
 • katërmbëdhjetë
 • quince
 • pesëmbëdhjetë
 • dieciséis
 • gjashtëmbëdhjetë
 • diecisiete
 • shtatëmbëdhjetë
 • dieciocho
 • tetëmbëdhjetë
 • diecinueve
 • nëntëmbëdhjetë
 • veinte (incluye tb ejs 21-29)
 • njëzet • (21) njëzet e një • (22) njëzet e dy • (23) njëzet e tre/tri
 • treinta (incluye tb ejs 31-39)
 • tridhjetë • (35) tridhjetë e pesë
 • cuarenta
 • dyzet (Gheg: katërdhjetë)
 • cincuenta
 • pesëdhjetë
 • sesenta
 • gjashtëdhjetë
 • setenta
 • shtatëdhjetë
 • ochenta
 • tetëdhjetë
 • noventa
 • nëntëdhjetë
 • cien
 • njëqind • (101) njëqínd e një • (110) njëqínd e dhjétë • (120) njëqínd e njëzét
 • mil (tb: miles)
 • një míjë • (1001) një míjë e një • (2000) dy mijë • (3000) tre mijë • (4000) katër mijë • (5000) pesë mijë • (6000) gjashtë mijë • (7000) shtatë mijë • (8000) tetë mijë • (9000) nëntë mijë • (1200) një mijë e dyqind • (3561) tre mijë e pesëqind e gjashtëdhjetë e një • (6846) gjashtë mijë e tetëqind e dyzet e gjashtë
 • millón
 • një milión